یا مقلب قلب ما را شاد کن   
یا مدبر خانه ها آباد کن

یا محول احسن الحالم نما 
از بدی ها فارغ البالم نما 
این دل غافل نما پاک از ریا
            ای خدای پاکی و مهر و وفا
فرا رسیدن نوروز باستانی و شکفتن بهار طبیعت که بستری است برای رویش و بهانه ای است برای از سر گرفتن دوباره زندگی خدمت همه خدمتگزاران نظام مقدس تعلیم و تربیت تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان موفقیت و بهروزی برای همگان خواستارم.                        
                                 اصغراسماعیلی                                                                                                      رییس اردوگاه

 
     
1- انجام امور ارجاعي توسط رئيس اردوگاه .
2- اطلاع رساني و پاسخگويي به ارباب رجوع .
3- نظارت بر هزينه هاي لازم و ضروري اردوگاه .
4- نظارت بر كار كارپرداز و نظارت بر خريد كالاهاي مورد نياز اردوگاه .
5- برآورد هزينه هاي يكساله اردوگاه و بودجه بندي آن .
6- تأمين اعتبار هزينه هاي ضروري با تائيد رئيس اردوگاه .
7- پرداخت تنخواه گردان به كارپرداز جهت انجام هزينه هاي اردوگاه .
8- تعيين تعرفه هاي اردوئي با نظر و تائيد رئيس اردوگاه .
9- تنظيم قراردادهاي اردوئي با سازمانها و ارگانهاي متقاضي برگزاري دوره و اردو .
10- تنظيم قراردادهاي خدماتي و ساختماني عنداللزوم .
11- رسيدگي به اسناد هزينه . 
12-كنترل حسابهاي جاري اردوگاه و بررسي صورتهاي مغايرت بانكي .
13- وصول درآمدهاي اردوگاه و واريز بحساب مربوطه .
14- نظارت بر كار پذيرش اردوها و كنترل وجوه دريافتي .
15- رسيدگي و نظارت بر ثبت و ضبط اموال اردوگاه .
16- كنترل و نظارت بر اموال و كالاهاي خروجي از انبار .
17- پيگيري و درخواست اعتبارات عمراني اردوگاه .
18- نظارت بر دبيرخانه اردوگاه و كنترل ارسال و مراسلات و پيگيري مكاتبات اداره .
19- نظارت در امر مرخصي كاركنان و كارتهاي حضور و غياب .
20- نظارت در مورد بايگاني ارسال و مراسلات و تائيد بر رعايت نظم و دقت و كدبندي .
21- شركت در جلسات هفتگي و ماهانه (شوراي برنامه ريزي اردوگاه) و شركت در جلساتي كه توسط سازمان دانش آموزي برگزار مي گردد .