امروز درجهـانی زندگی میکنیم که"دانایی همراه باتربیت صحیح"دستمایه اصلی حضوروجلوه گـری درجامعه است و دراین زمینــه اماکن و محافلی که بتواند فرصت بـروزشکوفایی استعدادهافراهـم کننده ازسرمایه های بی بدیل هرملتی به شمارمی آید.اردوگـاه کشــوری شهیــد بهشتی اصفهـان بـا بیش ازنیم قرن تجربه وبا محیطی شـاد و با نشـاط افتخـار دارد با همـراه نمـودن مقدمات برگـزاری اردوهـای مختـلف دانــش آموزی وهمایش ها ،سمینارهاو المپیادهای فرهنگی،علمی وورزشی زمینـه بــروز و ظهــور استعدادهای نهفته را ایجاد نماید
حضــور پـر مهـر میهمانـان گرامی از سراسر میهن اسلامی را ارج می نهیم و خاک پای با صفایشان را طوطیای چشمانمان می کنیم.                                                                                                                                          
     اصغراسماعیلی 
                                                                                                                                                                                     رئیس اردوگاه