امروز درجهـانی زندگی میکنیم که "دانایی همراه با تربیت صحیح" دستمایه اصلی حضور و جلوه گـری درجامعه است و در این زمینــه اماکن و محافلی که بتواند فرصت  بـروزشکوفایی استعدادها را فراهـم کنند  ازسرمایه های بی بدیل هرملتی به شمار می آید. اردوگـاه کشــوری شهیــد بهشتی اصفهـان بـا بیش ازنیم قرن تجربه و با محیطی شـاد و با نشـاط  افتخـار دارد با همـراه نمـودن مقدمات برگـزاری اردوهـای مختـلف دانــش آموزی و همایش ها ، سمینارها و المپیادهای فرهنگی ، علمی و ورزشی زمینـه بــروز و ظهــور استعدادهای نهفته را ایجاد نماید. حضــور پـر مهـر میهمانـان گرامی از سراسر میهن اسلامی را ارج می نهیم و خاک پای با صفایشان را طوطیای چشمانمان می کنیم.         اصغراسماعیلی                                                                                                         رییس اردوگاه