سخن نخست
زندگی به راستی تاریکی است، مگر آنکه شوقی باشدو شوق همیشه کور است، مگر آنکه دانشی باشدو دانش همیشه بیهوده است ، مگر آنکه کاری باشد و کار همیشه تهی است ، مگر آنکه مهری باشد و هرگاه با مهر کار کنید خود را به خویشتن خویش می بندید و به یکدیگر و به خداوند خود    - جبران خلیل جبران
سلام و عرض ادب این جانب و همه همکاران اردوگاه کشوری شهید بهشتی اصفهان نثار قدوم با صفایتان
تشریف فرمایی شما را به این مجموعه فرهنگی تربیتی بی صبرانه انتظار می کشیم 
                                                                                                        اصغراسماعیلی                                                                           رئیس اردوگاه